Napravljen lijek od maticnih celija

 

Fiziološka otopina koja mijenja disanje

?elije

FDA odobrila DUCORD kao lijek za lije?enje karcinoma i uro?enih oboljenja.

DUCORD, lijek koji je napravljen od mati?nih ?elija iz pup?anika odobren je od strane FDA (Ameri?ka agencija za lijekove i hranu), što zna?i da nije više u eksperimentalnoj fazi nego se ve? po?eo koristiti u svakodnevnoj klini?koj praksi protiv nekih vrsta karcinoma i uro?enih oboljenja kao što je hydrocephalus.

„DUCORD je sada prihva?en kao dio standardnog tretmana, što zna?i da više nije u fazi istraživanja i ovo je dobar temelj za dalja istraživanja potencijala mati?nih ?elija iz pup?anika.“ izjavila je dr. Joanne Kurtzberg, direktorica Programa pedijatrijskih tranplantacija na Univerzitetu Duke.

Ovaj lijek je nastao kao rezultat studije u kojoj se nastojalo pomo?i djeci sa ošte?enjem mozga, a u studiju je bio uklju?en i 14 mjeseci star Chase Howell, koji je ro?en sa hydrocephalusom – jednim od najtežih oblika uro?ene mane kod djece koja umjesto moždane mase imaju vodu.

Majka je sa?uvala mati?ne ?elije iz pup?ane vrpce nakon poroda i one su bile osnovni sastojak DUCORD-a. Ve? nakon tri infuzije na Duke univerzitetu primje?ena su velika zdravstvena poboljšanja i majka je izjavilia da je Chase nakon zadnjeg tretmana po?eo da se okre?e te da podiže glavu, što nikako nije mogao prije infuzije.

Mlade mati?ne ?elije iz pup?anika se samoobnavljaju i pretvaraju u odre?ene ?elije te je odavno dokazano da pomažu u tretmanu razli?itih oblika kancera. U ovom slu?aju DUCORD bi trebao da pomogne u zamjeni ošte?enih moždanih ?elija, kako bi mali Chase mogao da nadoknadi zaostatak u razvoju i nastavi sa normalnim životom.

Neposredno nakon ro?enja djeteta krv i tkivo pup?anika bogato mati?nim ?elijama se prikupljaju i šalju u banku mati?nih ?elija gdje se mati?ne ?elije izdvajaju i pohranjuju na period preko 20 godina. Vode?a evropska i svjetska banka mati?nih ?elija Cryo-Save preko tri godine svoje usluge pohranajivanja mati?nih ?elija nudi svim gra?anima u BiH i do sada je preko 2600 porodica pohranilo mati?ne ?elije svoje djece, za njihovu i sigurniju budu?nost ?itave porodice. Dr. Kenan Vrca, menadžer za medicinske poslove u FAMILY-PLUS-u kaže da se danas u svijetu vodi preko 4000 istraživanja vezanih za mati?ne ?elije i da odobrenje DUCORD-a za standardnu upotrebu zna?i prekretnicu i stavlja mati?ne ?elije u žižu interesovanja kao lijek sadašnjosti i budu?nosti.

„Ovo otkri?e dokazuje da je poro?aj jednistvena i neponovljiva prilika da se sa?uvaju mati?ne ?elije iz krvi i tkiva pup?anika koje se mogu koristitii za lije?enje karcinoma i uro?enih oboljenja, kao što je hidrocefalus. Djeca sa ovim oboljenjem imaju probleme koordinacije te ne mogu hodati i odluka majke u ovom slu?aju da pohrani mati?ne ?elije iz pup?anika svog djeteta nakon poro?aja pokazala se kao klju?na za tretman i poboljšanje zdravstvenog stanja dje?aka. Ovo je najbolji dokaz da ne trebamo bacati lijek koji nam je priroda podarila i koji roditeljima omogu?ava da obezbijede sigurniju budu?nost za svoju djecu“, rekao je dr. Kenan Vrca.

Cryo-Save je sa preko 222.000 pohranjenih uzoraka iz krvi i tkiva pup?ane vrpce vode?a evropska i svjetska banka mati?nih ?elija. Osnovana je 2000. godine i posjeduje šest vrhunskih laboratorija širom svijeta, u kojima se pohranjuju uzorci iz preko 43 zemlje na ?etiri kontinenta. Certificirani su od strane državnih agencija u Švicarskoj, Belgiji i Holandiji, posjeduju ISO sertifikat te su akreditovani po standardima Svjetske zdravstvene organizacije za Dobru proizvo?a?ku praksu (GMP) i Ameri?ke asocijacije banaka krvi (AABB)..

Izvor: MedicinaBiH

You must be logged in to post a comment Login