O nama

OSNOVNE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Osnivanje i rad ustanove

 • NAZIV: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE
 • OSNOVANA ODLUKOM SKUPŠTINE BOSNSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
 • broj 01-4664-91/96 od 05.09.1996. GODINE.
 • USTANOVA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA.
 • SJEDIŠTE USTANOVE JE U GORAŽDU, Ul. ZDRAVSTVENIH RADNIKA br. 6.

Djelatnost zdravstvene ustanove

Osnovne djelatnosti ustanove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Odlukom o osnivanju i Standardima i normativima u zdravstvu su:

 • pružanje specijalisti?ko-konsultativne i neprekidne bolni?ke zaštite stanovništva iz interne medicine, pedijatrije, hirurgije, ginekologije sa akušerstvom uz prisustvo doktora medicine specijalista za te grane;
 • obezbje?ivanje dijagnostike, lije?enje i rehabilitacija povrije?enih i oboljelih;
 • zbrinjavanje lica u hitnim medicinskim slu?ajevima;
 • obezbje?ivanje i raspodjela ljudske krvi i krvnih derivata;
 • obavljanje mrtvozorni?ke djelatnosti sa patologijom;
 • u?eš?e u sprovo?enju posebnih programa na spre?avanju, suzbijanju i ranom otkrivanju oboljenja i uzroka povreda;
 • organizovanje i obavljanje pripravni?kog staza i polaganje stru?nih ispita ljekara, viših i srednjih medicinskih tehni?ara:
 • organizovanje i obavljanje stalnog stru?nog usavršavanja svih profila zdravstvenih radnika;
 • ostvarivanje stru?ne metodološke saradnje sa drugim zdravstvenim i nau?no-istraživa?kim organizacijama;
 • nabavka i distribucija lijekova, sanitetsko-zavojnog materijala i drugih proizvoda za spre?avanje i lije?enje bolesti;
 • proizvodnja rastvora za parenteralnu i vanjsku upotrebu;
 • obavljanje vješta?enja za potrebe sudova i drugih organa;
 • nabavka, priprema i distribucija hrane i bezalkoholnih pi?a za bolesnike, radnike Ustanove i pacijente;
 • obavljanje stru?nih poslova, plana, analize i statistike, finansijsko-ra?unovodstvenih poslova, pravnih poslova, poslova zaštite na radu, zaštite od požara, obezbje?enje objekta, poslove odbrane i drugih stru?nih poslova za potrebe Kantonalne bolnice.