Od prvog januara 2013.godine pocinje sa primjenom nova lista esencijalnih lijekova

tableteNa temelju federalne Odluke i Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o primjeni nove Esencijalne liste lijekova koja se na podru?ju našeg kantona po?inje primjenjivati od 01.01.2013.godine. Tim povodom, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Ferid Pleh organizovao je danas press konferenciju kako bi gra?ane Bosansko-podrinjskog kantona upoznao sa ovom veoma bitnom odlukom. Press konferenciji su prisustvovale i direktorica Doma zdravlja Goražde dr. Sabina Gušo i dr. Olga Hasanbegovi?.

Sa novom Esencijalnom listom lijekova stavljena je van snage lista iz 2006.godine, a njena primjena, prema rije?ima direktora Pleha, potpuno pada na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, bez u?eš?a gra?ana u njenom finansiranju.

„ Lista je daleko šira i omogu?uje primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti druga?iji pristup prema gra?anima kada je u pitanju zadovoljavanje potreba gra?ana za lijekom, dok to u prethodnom slu?aju nismo imali pa se Zavod zdravstvenog osiguranja nalazio u ulozi refundiranja jedne vrste troška kada je u pitanju lijek koji gra?anin nije mogao finansirati, a naro?ito troškova za lijekove koje se odnose na potrebe lije?enja djece. Mi ?emo nakon ispitivanja realizacije ove liste do?i u situaciju da formiramo i B novu listu u kojoj ?e biti nazna?eni i lijekovi koji to do sada nisu i koji se ne nalaze na A listi, a koji su neophodni za lije?enje naših osiguranika“ – naglasio je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Ferid Pleh.

Za finansiranje Esencijalne liste lijekova u 2013.godini Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde planirao je sredstva u iznosu od dva miliona konvertibilnih maraka. Nov?ana sredstva koja su data u prvobitnom Finansijskom planu ne?e biti dovoljna za pokri?e tih troškova, svjesni su u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali zato postoje rebalansi finansijskih planova i iznalaženje dodatnih izvora prihoda.

„ Izvore prihoda po ovom osnovu možemo posmatrati na više na?ina a jedan od njih jeste u?eš?e Vlade kantona po svim odlukama i zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Vlada BPK Goražde bi trebala u?estvovati u finansiranju nedostatnih sredstava, ukoliko se za to iskaže potreba, a s druge strane ?e ta potreba biti utvr?ena sa 31.03.2013.godine kada vidimo koliko ?e iznositi mjese?ni izdati trošak.

Na temelju toga, pokuša?emo odmah izna?i dodatna sredstva, da ne bismo kao u ostalim kantonima morali da pribjegavamo mjerama koje nisu popularne, a to je da zabranjujemo dalje propisivanje lijeka sa liste. Vode?i se iskustvom iz ostalih kantona to ne?emo dozvoliti, nego ?emo pokušati da obezbijedimo dodatna sredstva ukoliko se za to ukaže potreba. S obzirom na ?injenicu da ovdje govorimo o neophodnom lijeku, mi po strukturama starosnoj, polnoj i strukturama bolesti ljudi utvr?ujemo i taj parametar je prisutan kod utvr?ivanja potrebne koli?ine lijeka“-rije?i su direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Ferida Pleha.

O karakteristikama Esencijalne liste lijekova sa stanovišta struke govorila je dr. Olga Hasanbegovi? isti?u?i da je novina o broju preparata koji se nalaze na ovoj listi te kriterijima za njihov odabir.

„Pri izradi same Esencijalne liste komisija je vodila ra?una o kriterijima koji su važili za izradu liste a vodilo se ra?una i o proizvo?a?u, generi?kom imenu, komercijalnom imenu zavisno od proizvo?a?a, preparatu koji je registrovan, odnosno certifikatu koji je bio dodijeljen od Agencije za kontrolu kvaliteta lijeka. Na osnovu tih kriterijuma je i formirana ova Esencijalna lista i ona u svom dijelu sadrži sve omjere. Ja mogu re?i da je naša Esencijalna lista prili?no široka i sadrži 134 preparata vezano za generi?ko ime lijeka, odnosno 634 oblika lijeka koji se odnose na komercijalna imena. Pri odabiru preparata vodilo se ra?una, ne samo o generi?kom i komercijalnom imenu, ve? i o karakteristikama lijeka, o tome da li postoji certifikat od Agencije za kontrolu kvaliteta lijeka i da li je lijek registrovan u državi Bosni i Hercegovini. Klasifikacija je ra?ena po preparatu koji se odnose na lije?enje po sistemima, tako da je broj preparata daleko ve?i nego što je bio na staroj Esencijalnoj listi. Tako?e, vodilo se ra?una o kvalitetu preparata i o pakovanju, a gledali smo i to da odaberemo preparate koji su dovoljni za lije?enje do mjesec dana, odnosno o pakovanjima koja sadrže toliku koli?inu lijeka potrebnog za lije?enje do mjesec dana“- kazala je dr. Olga Hasanbegovi?.

Obzirom da ve? od prvog januara 2013.godine Esencijalna lista lijekova postaje funkcionalna u narednom periodu, sa ove press konferencije zamolili su osiguranike da ne prave gužvu u ambulantama porodi?ne medicine i da poštuju princip naru?ivanja, jer ?e u narednoj godini ova lista biti vitalna i dostupna, sa svim lijekovima koji su predvi?eni listom, tako da nema potreba, u onoj prvoj fazi, za stvaranje gužvi u ?ekaonicama i ordinacijama.

Izvor: Služba za odnose s javnoš?u, www.bpkg.gov.ba

You must be logged in to post a comment Login