Home » 2020 » Oktobar

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mediji i druge ustanove, ukoliko imaju potrebu za informacijama iz JZU Kantonalna bolnica Goražde, da svoja pitanja i potrebe za informacijama dostave na službeni mail: info@bolnica-gorazde.ba. Molimo da mail sadrži kontakt podatke za dostavljanje traženih informacija.    

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vrijeme

Na osnovu clana 20. a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), clana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opcine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima ciji su osnivaci kanton, […]

Read More