JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vrijeme

Na osnovu clana 20. a. Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), clana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opcine, u javnim ustanovama i javnim preduzecima ciji su osnivaci kanton, grad ili opcina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili opcina ucestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine BPK-a“ br. 8/19), clana 9. Pravilnika o radu JZU Kantonalne bolnice Goražde,te odluke o prijemu u radni odnos broj:01-4978/20 od 07.10.2020. godine, na osnovu clana 21. Statuta direktor raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodredjeno vrijeme:
1. Ljekar specijalista internista – 1 (jedan) izvršilac (stalni javni oglas do popune radnog mjesta) – na neodredjeno radno vrijeme;
2. Ljekar specijalista pedijatar – 1 (jedan) izvršilac (stalni javni oglas do popune radnog mjesta)- na neodredjeno vrijeme;
2. Spremacica – 1 ( jedan) izvršilac sa punim radnim vremenom na neodredjeno vrijeme.

Javni oglas i uslove istog možete pogledati na Javni oglas od 12.10.2020.g.

You must be logged in to post a comment Login