O nama

OSNOVNE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Osnivanje i rad ustanove

 • NAZIV: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORA┼ŻDE
 • OSNOVANA ODLUKOM SKUP┼áTINE BOSNSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA┼ŻDE
 • broj 01-4664-91/96 od 05.09.1996. GODINE.
 • USTANOVA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA.
 • SJEDI┼áTE USTANOVE JE U GORA┼ŻDU, Ul. ZDRAVSTVENIH RADNIKA br. 6.

Djelatnost zdravstvene ustanove

Osnovne djelatnosti ustanove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Odlukom o osnivanju i Standardima i normativima u zdravstvu su:

 • pru┼żanje specijalisti?ko-konsultativne i neprekidne bolni?ke za┼ítite stanovni┼ítva iz interne medicine, pedijatrije, hirurgije, ginekologije sa aku┼íerstvom uz prisustvo doktora medicine specijalista za te grane;
 • obezbje?ivanje dijagnostike, lije?enje i rehabilitacija povrije?enih i oboljelih;
 • zbrinjavanje lica u hitnim medicinskim slu?ajevima;
 • obezbje?ivanje i raspodjela ljudske krvi i krvnih derivata;
 • obavljanje mrtvozorni?ke djelatnosti sa patologijom;
 • u?e┼í?e u sprovo?enju posebnih programa na spre?avanju, suzbijanju i ranom otkrivanju oboljenja i uzroka povreda;
 • organizovanje i obavljanje pripravni?kog staza i polaganje stru?nih ispita ljekara, vi┼íih i srednjih medicinskih tehni?ara:
 • organizovanje i obavljanje stalnog stru?nog usavr┼íavanja svih profila zdravstvenih radnika;
 • ostvarivanje stru?ne metodolo┼íke saradnje sa drugim zdravstvenim i nau?no-istra┼żiva?kim organizacijama;
 • nabavka i distribucija lijekova, sanitetsko-zavojnog materijala i drugih proizvoda za spre?avanje i lije?enje bolesti;
 • proizvodnja rastvora za parenteralnu i vanjsku upotrebu;
 • obavljanje vje┼íta?enja za potrebe sudova i drugih organa;
 • nabavka, priprema i distribucija hrane i bezalkoholnih pi?a za bolesnike, radnike Ustanove i pacijente;
 • obavljanje stru?nih poslova, plana, analize i statistike, finansijsko-ra?unovodstvenih poslova, pravnih poslova, poslova za┼ítite na radu, za┼ítite od po┼żara, obezbje?enje objekta, poslove odbrane i drugih stru?nih poslova za potrebe Kantonalne bolnice.