Predstavljen Akcioni plan za oblast zdravstva u BPK Goražde; najavljen pocetak aktivnosti na uspostavi Dijaliznog centra

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabira Bešlija predstavila je Akcioni plan za zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2017-2021. godina kojeg je Skupština BPK Goražde usvojila na svojoj posljednjoj sjednici u 2017. godini.

Izradu Akcionog plana za oblast zdravstva iniciralo je resorno ministarstvo u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u protekloj godini s ciljem unaprjedjenja ukupnog stanja u oblasti zdravstva.

S tim u vezi istaknuto je da je uradjen veoma kvalitetan akcioni plan koji ce poslužiti kao osnova za poduzimanje svih daljnjih aktivnosti na poboljšanju trenutnog stanja u zdravstvu.

Prema rijecima resorne ministrice, neke mjere iz ovog Akcionog plana su zbog hitnosti vec  poduzete, a odnose se, prije svega, na specijalizacije ljekara.

– Mjere koje cemo poduzimati u narednom periodu odnose se na jacanje fizicke infrastrukture, administrativno-pravne mjere, pojacan nadzor i kontrolu, kupovinu opreme, edukaciju kadrova neophodnih u zdravstvu gdje se pojavila ta potreba, jer imamo deficit u odredjenim kadrovima koji su nam zaista neohodni za funkcionisanje zdravstvenih ustanova – kazala je ministrica.

Kada je rijec o provedbi Akcinog plana, istaknuto je da je u prošloj godini realizovana i nabavka ultrazvuka za Kantonalnu bolnicu, opremanje kantonalne prosekture, kao i nabavka ambulantnog vozila za potrebe Doma zdravlja u Praci.

Ministrica Bešlija je podsjetila da je krajem prošle godine posredstvom Motokluba „Goražde“  ostvaren i kontakt  s Udruženjem „Eurobiker“ koje bi u maju ove godine trebalo isporuciti donaciju vrijedne medicinske opreme Kantonalnoj bolnici Goražde i Domu zdravlja „dr Isak Samokovlija“.

Ukupna vrijednost Akcionog plana procijenjena je na iznos od oko 7.134.000,00 KM, s tim što ce se sredstva za njegovu realizaciju, osim iz budžeta kantonalnog ministarstva, obezbijedjivati i u saradnji sa institucijama na višim nivoima vlasti, odnosno razlicitim organizacijima.

– Pretpostavljamo da cemo pokušavati izvore sredstava naci i preko odredjenih projekata, kao i da se mogu ostvariti odredjene uštede, a nadam se i da situacija nece biti za naš kanton ovakva kakva je trenutna  – kazala je resorna ministrica.

Akcioni plan dugorocno bi trebao rezultirati znacajnim poboljšanjima u zdravstvenom sektoru.

– Ako bi se Akcioni plan implementirao na nacin kako je to precizirano, samim tim bismo došli i do povecanja prihoda, smanjili bismo vankantonalno lijecenje, jer bismo odredjene usluge mogli pružiti u našem kantonu i time bismo definitivno stvorili uslove gdje bismo mogli da implementiramo sve stavke iz Akcionog plana – kazala je ministrica Bešlija.

Prema njenim rijecima, poboljšanja predvidjena Akcionim planom ukljucuju i stavke kao što je transparentnost u pogledu listi cekanja na odredjene medicinske usluge.

U ovoj godini takodjer je najavljen pocetak aktivnosti na uspostavi Dijaliznog centra u Goraždu, kao prioritetni cilj iz usvojenog Akcionog plana.

S tim u vezi, resorna ministrica je podsjetila da je u toku prošle godine ostvaren niz kontakata sa predstavnicima institucija koji bi trebli omoguciti uspješnu realizaciju  ovog projekta u BPK Goražde.

– Planiramo zapoceti sve aktivnosti vezano za Dijalizni centar. Imamo i odredjnu naznaku da cemo dobiti podršku od Kantona Sarajevo, s tim da smo u naš budžet ugradili ta sredstva za 2018. godinu, tako da je izvjesno da krenemo upravo s tom aktivnošcu i da nam ona bude prioritet u ovoj godini – porucila je ministrica.

Kada je rijec o ostalima aktivnostima iz Akcionog plana koje bi se mogle realizovati u ovoj godini, najavljen je nastavak aktivnosti na infomatizaciji primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koja bi, izme?u ostalog, trebala omoguciti bolji uvid u izdavanje i potrošnju lijekova sa Esencijalne liste, kao i stvaranje ušteda u ovom segmentu.

Na kraju press konferencije, ministrica Sabira Bešlija izrazila je zadovoljstvo usvojenim Akcionim planom, kao i ocekivanja da ce se njegovom implementacijom stanje u zdravstvu na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde znacajno popraviti.

Autor: Služba za odnose s javnošcu, www.bpkg.gov.ba

You must be logged in to post a comment Login