Napredak u terapiji MS-a

Prije 20 godina jedini tretman za multiplu sklerozu bio je lije?enje simptoma urinarnih komplikacija i bolova. Danas postoji 8 odobrenih lijekova koji kontrolišu bolest, a o?ekuju se još 3 nova tokom ove godine.

“Odavno je prošlo vrijeme kada osim dijagnostikovanja bolesti više ništa nije bilo u našoj mo?i”, rekao je dr Eron Miler, upravnik bolnice u Njujorku i predsednik Nacionalnog MS udruženja.

Novi tretmani svoju pojavu duguju magnetnoj rezonanci koja se koristi kako za postavljanje dijagnoze, tako i za pra?enja i predvi?anja napretka bolesti.

“Uz pomo? magnetne rezonance utvr?ujemo i reakciju na terapiju”, rekao je dr Robert Foks.

Prije pojave terapija oko tri ?etvrtine pacijenata vrlo brzo je razvijalo progresivni oblik bolesti. Ipak veliki izazov na nau?nike i dalje predstavljaju onih 10 odsto oboljelih koji pate od prvog ili drugog progresivnog tipa MS za koje i dalje ne postoje adekvatne terapije.

Trenutno je u probnoj fazi lije?enje transplantacijom mati?nih ?elija koje se uzimaju iz odre?enih dijelova koštane srži. One sprije?avaju bijela krvna zrnca da napadaju tkiva u centralnom nervnom sistemu, dok ujedno i obnavljaju ošte?ena tkiva u mozgu i ki?menoj moždini.

“Veoma je ohrabruju?e što se javlja sve više mogu?nosti u lije?enju ove bolesti”, rekao je dr Miler.

Nau?nici se nadaju da ?e u narednim godinama prona?i lijekove prakti?nije primjene i još ve?e efikasnosti.

Izvor: medicinabih.info

You must be logged in to post a comment Login